Augusto Boal er en brasiliansk teaterpedagog og instruktør som har dannet en egen skole innenfor teater og drama: «De Undertryktes Teater». Den brasilianske teatermannen har utviklet en teaterform som med suksess har koblet teatret til samfunnet. Hovedtanken er at folk gjennom drama og teaterarbeid skal kunne oppleve transformasjonen fra tilskuer til deltaker. Teaterformen har sitt utspring i Brasil og andre land der mennesker er politisk undertrykte. Likevel oppdaget Boal at mennesker i Vest-Europa og Skandinavia kan være undertrykte i mange forskjellige livssituasjoner. Han mener at kjønns- og rasediskriminering, all slags forskjellsbehandling kommer inn under de begrepene han her snakker om. Når det kommer til stykket har vi alle opplevd at andre mennesker har behandlet oss dårlig! Dette er utgangspunktet for forumspill.

Boal har utviklet sin metode i over 40 år gjennom sitt arbeid i Europa, USA og Sør Amerika. Den grunnleggende ideen i hans teorier er en protest mot den dramaturgi som møter oss overalt i vær vestlige kultur. På teater presenteres vi for handlinger der premissene er lagt, og der tingene skjer etter lovmessighet, som kan formuleres slik: «Fordi det var sånn og sånn, førte det til det og det, og dermed måtte det ende slik». Når sagt enhver fortelling er snekret etter denne modellen, er det utvilsomt med på å forsterke tilskuernes følelse av at det heller ikke nytter å forandre på dramaturgien i deres egne liv. Som et alternativ til det tradisjonelle teatret utviklet Boal teaterformer der publikum inviteres til å tvile på premissene, til å spørre: Kunne ikke personene handlet annerledes, valgt alternative løsninger, og dermed unngått det tragiske utfallet ? Andre hadde også tenkt slike tanker og drømt om den kritiske og vurderende tilskuer, for eksempel Bertolt Brecht. Men Boal mente at dersom erkjennelsen skal slå inn, må det handles, ikke bare tenkes. Det er den passive tilskuerrollen som må utfordres, tilskueren må bli deltaker. I Boals terminologi oppstår dermed en ny, grenseoverskridende rolle i teatret: Kombinasjonen publikum og skuespilleren; «the spect-actor».